Aangetekend Mailen


Identificatie


Om gebruik te kunnen maken van Aangetekend Mailen dient de verzender zich allereerst te authentiseren, hiermee wordt zijn identiteit vastgelegd. Alleen geauthentiseerde verzenders kunnen via Aangetekend Mailen e-mails versturen. Dit kunnen de verzenders onder andere doen via de Aangetekend Mail button in Outlook. De ontvangers van een Aangetekende Mail hebben geen speciale software nodig om deze e-mail te kunnen ontvangen of de verzender van de mail te authentiseren. De ontvangers krijgen een e-mail met daarin een link om het e-mailbericht in de vorm van een bijlage op te halen van de server van Aangetekend Mailen.


Integriteit


Het vaststellen van de inhoud (inclusief bijlagen) van een met Aangetekend Mailen verstuurde e-mail is mogelijk doordat deze e-mail via de servers van Aangetekend Mailen aan de ontvanger wordt aangeboden. Ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de inhoud van de e-mail wordt een soort vingerafdruk (een hashCode) aan de e-mail gehecht. Op deze wijze kan de inhoud van een e-mail op een later moment worden geverifieerd, zonder dat de feitelijke inhoud van de e-mail daarvoor opgeslagen hoeft te worden door Aangetekend Mailen. Door de vingerafdruk via de website van Aangetekend Mailen te verifiëren middels “Verifieer e-mail ”, kunnen de versleutelde versie en de bijbehorende vingerafdruk van de originele e-mail met een niet versleutelde versie vergeleken worden, om vast te stellen of de inhoud van beide e-mails overeenkomen.


Vaststellen tijdstip


Naast het vaststellen van de identiteit van de verzender en de integriteit van de inhoud van de e-mail kan Aangetekend Mailen gebruikt worden om vast te stellen op welk tijdstip een e-mail is verstuurd en is opgehaald. In alle gevallen zal met behulp van de Aangetekend Mailen kunnen worden aangetoond dat een e-mail is opgehaald door de ontvanger in zijn inbox doordat de ontvanger op de link in het e-mailbericht heeft geklikt. De server registreert namelijk dat de bijlage wordt gedownload op een bepaald tijdstip. De e-mails worden in de vorm van een PDF aangeboden waardoor deze door alle internetgebruikers te openen is.


Conclusie met betrekking tot Aangetekend Mailen


Met behulp van Aangetekend Mailen kan bewijs worden geleverd dat een e-mail met een vast te stellen inhoud op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment is verzonden door een geverifieerde verzender en vervolgens is opgehaald door de ontvanger. Aangetekend Mailen levert onder de besproken omstandigheden voldoende bewijs om te voldoen aan de bewijsopdracht die op een verzender van een e-mail zal rusten in geval van betwisting door een wederpartij.


Het leveren van bewijs met Aangetekend Mailen 


Het Nederlandse civiele recht kent een bewijsstelsel dat gekwalificeerd kan worden als gebaseerd op de vrije bewijsleer. Binnen dit stelsel kan bewijs worden geleverd door alle middelen, waarbij de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten, tenzij de wet voor specifieke gevallen anders heeft bepaald. In het algemeen geldt voor het leveren van bewijs de regel dat wie iets stelt ook degene is die het gestelde moet bewijzen. Feiten en rechten die door de ene partij in een conflict zijn gesteld worden als vaststaand aangenomen, tenzij ze door de andere partij voldoende gemotiveerd zijn betwist. In de praktijk is de bewijslastverdeling tussen de partijen vaak bepalend voor de uitkomst van rechtszaken. Om deze reden wordt de bewijslast vaak gelijk gesteld aan een bewijsrisico.

Om aan de bewijslast te kunnen voldoen zal overtuigend bewijs geleverd moeten worden, aangezien de beoordeling van het bewijs aan de rechter is overgelaten. Normaliter is het voor zowel de verzender als de ontvanger relatief eenvoudig om bepaalde aanpassingen aan een originele e-mail uit te voeren, zonder dat deze aanpassingen direct kenbaar zullen zijn. Zelfs als er met behulp van getuigenverklaringen vast zou komen te staan dat een e-mail met een bepaalde inhoud op een bepaald moment is verzonden, levert dit bovendien nog geen bewijs dat deze e-mail ook is ontvangen. In het geval van een conflict kan de verzender normaliter dan ook niet voldoen aan de bewijslast die op hem of haar rust als de ontvangst van een e-mail gemotiveerd wordt betwist.

De combinatie van de verschillende elementen van Aangetekend Mailen leidt ertoe dat er overtuigend bewijs kan worden geleverd dat een e-mail met een, door een onafhankelijke derde verifieerbare, inhoud op een vastgesteld moment voor een ontvanger is afgeleverd.