Toepasselijke Nederlandse wetgeving
 • 7 Minutes to read
 • Dark
  Light
 • PDF

Toepasselijke Nederlandse wetgeving

 • Dark
  Light
 • PDF

Article summary

Aangetekend Mailen biedt een rechtsgeldig en veilige e-mail oplossing voor de verzending en ontvangst van bedrijfskritische stukken. Op deze pagina wordt elke toepasselijke Nederlandse wetgeving beschreven.

Burgerlijk Wetboek; Schriftelijkheidsvereiste (art. 6:227a BW)

Artikel 6:227a BW: Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, is aan deze eis tevens voldaan indien de overeenkomst langs elektronische weg is tot stand gekomen en

A raadpleegbaar door partijen is;
B de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate gewaarborgd is;
C het moment van totstandkoming van de overeenkomst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld; en
D de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

(Bron: BW)

Bovenstaande vereisten zijn onmogelijk in een bestaand mail- of postproces, zelfs voor een aangetekend poststuk (niet digitaal) geldt dat men enkel aan punt C voldoet. Aangetekend Mailen voldoet op ieder punt op de volgende wijze:

A Raadpleegbaar door partijen: de inhoud van de Aangetekende Mail wordt in verschillende bestandstypen aangeboden: origineel, EML en PDF via de servers van Aangetekend Mailen. Op deze wijze kan de geadresseerde op verschillende, meest gebruikelijke wijze de inhoud raadplegen.

B De authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate gewaarborgd is: In het geval van Aangetekend Mailen heeft men het over de authenticiteit van de verstuurde documenten. De dienst waarborgt dit door over iedere bijlage een hash te berekenen (SHA2) welke onafhankelijk van elkaar (verzender en geadresseerde) kan worden geverifieerd tot 7 jaar na verzending zonder dat de feitelijke inhoud van de e-mail hoeft te worden opgeslagen.

C Het moment van totstandkoming (van de overeenkomst) met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld: Aangetekend Mailen registreert, als onafhankelijke derde, iedere stap van verzending tot en met ontvangst in een uitgebreid log (track & trace) waarvan een samenvatting wordt gepresenteerd in een biljet welke real-time beschikbaar wordt gesteld aan de Verzender.

D De identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld:om gebruik te kunnen maken van Aangetekend Mailen dient de verzender zich allereerst te authentiseren op een specifiek ingerichte Aangetekend Mailen server, waarmee zijn/ haar identiteit wordt vastgelegd. Alleen geauthentiseerde gebruikers en bekende mailservers van gebruikers kunnen via Aangetekend Mailen e-mails versturen. De ontvangers van e-mail, die op deze wijze wordt verstuurd, hebben geen speciale software nodig om deze e-mail te kunnen ontvangen of de verzender daarvan te kunnen authentiseren. De ontvangers krijgen een email met daarin een link om het e-mailbericht in de vorm van een bijlage op te halen van de server van Aangetekend Mailen. De identiteit van de ontvanger kan in voldoende mate worden aangetoond door eerdere correspondentie op dat mailadres of een ingericht proces bij de verzender waarbij de persoon gekoppeld is aan het betreffende mailadres.


ICTRecht zegt hierover: “Met behulp van Aangetekend Mailen kan bewijs worden geleverd dat een e-mail met een vast te stellen inhoud op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment is verzonden door een geverifieerde verzender en vervolgens is opgehaald door de ontvanger. Aangetekend Mailen levert onder de besproken omstandigheden voldoende bewijs om te voldoen aan de bewijsopdracht die op een verzender van een e-mail zal rusten in geval van betwisting door een wederpartij”.


Burgerlijk Wetboek; Ontvangsttheorie (art. 3:37 lid 3 BW)

Artikel 3:37 lid 3 BW: Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.

(Bron: BW)

In het vorige sub-hoofdstuk Artikel 6:227a BW beschreven deel: “C; het moment van totstandkoming (van de overeenkomst) met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld: Aangetekend Mailen registreert, als onafhankelijke derde, iedere stap van verzending tot en met ontvangst in een uitgebreid log (track & trace) waarvan een samenvatting wordt gepresenteerd in een biljet welke real-time beschikbaar wordt gesteld aan de Verzender.” Wanneer de Aangetekende Mail de status “Aangenomen door mailserver van de Ontvanger” heeft verkregen voldoet deze aan de ontvangsttheorie.

Wanneer de geadresseerde van de Aangetekende Mail beweert dat deze (wellicht) in de SPAM/ JUNK folder is beland, dan nog geldt dat dit onder de verantwoordelijkheid valt van de beheerder van de inbox en dus ‘het eigen huishouden/ het gevolg van zijn eigen handeling’.

Wet financieel toezicht; Zorgplicht (art. 4:24a, 4:20 en 4:21 Wft)

De zorgplicht en de normen ten aanzien van de zorgplicht gelden voor financiële dienstverleners zoals banken, pensioenfondsen, assurantietussenpersonen, financieel adviseurs, verzekeraars, notarissen en fiscalisten.

De algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners is vastgelegd in de Wet financieel toezicht (artikel 4:24a Wft)

Artikel 4:24a Wft

 1. Een financiële dienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht.

 2. Een financiële dienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of begunstigde.

 3. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het eerste en tweede lid slechts toepassing aan artikel 1:75 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden.

 4. Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit artikel aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit artikel in de praktijk.

(Bron: Wft)

Financiële dienstverleners moeten handelen in het belang van de klant. Gedurende de looptijd van de overeenkomst moet men de klant op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt om de klant in staat te stellen een adequate beoordeling van het financiële product of de financiële dienst uit te voeren. Deze zorgplicht vindt men in artikel 4:20 Wft. Deze informatieplicht is doorlopend en behoort tot het takenpakket, tenzij men met de betrokken aanbieder van het financiële product is overeengekomen dat de aanbieder de klant informeert (artikel 4:21 Wft).

Met gebruik van de dienst Aangetekend Mailen kan de financiële dienstverlener aantoonbaar maken dat men heeft voldaan aan de zorgplicht in combinatie met de ontvangsttheorie. Het biljet met bewijslast rondom de communicatie wordt minimaal 7 jaar lang bewaard vanuit onze rol als onafhankelijke derde. Vaak zelf ontwikkelde ‘mijn omgevingen’ voldoen niet aan de zorgplicht wanneer het bericht zonder expliciet aangeboden notificatie in de betreffende box wordt geplaatst.

Publicatie

De zorgplicht valt uiteen in verschillende onderdelen. Banken dienen klanten te informeren over specifieke of bijzondere risico’s welke aan een bepaalde dienst of product verbonden zijn zodat zij een weloverwogen keuze voor een bepaald product kunnen maken (informatieplicht). Voorts dienen banken te waarschuwen in geval van woekerpolissen of andere complexe beleggingsproducten die met een restschuld kunnen eindigen (waarschuwingsplicht). Ook dient een bank te onderzoeken of een klant bepaalde risico’s wel wil dragen en of deze ook in staat is aan de verplichtingen te voldoen, dan wel dat sprake is van overcreditering (onderzoekplicht). Valt deze toets negatief uit dan dient de bank de beoogde transactie zelfs te ontraden.

De zorgplicht van banken geldt niet alleen jegens particulieren, maar ook ten aanzien van zakelijke klanten. In de rechtspraak zijn meerdere uitspraken te vinden over de vraag of de bank in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld door van haar bevoegdheid tot opzegging van de kredietovereenkomst over te gaan. De bank is hiertoe gerechtigd indien er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat en als de maatregel van opzegging proportioneel is in verhouding tot de tekortkoming van de klant.

De ontwikkeling van de zorgplicht heeft in de negentiger jaren vorm gekregen; aanvankelijk alleen in de rechtspraak, maar in latere jaren zijn ook in de wetgeving diverse bepalingen opgenomen, bijvoorbeeld in de Wft (Wet financieel toezicht). Als verstrekkers van hypotheken is op banken de Gedragscode Hypothecaire Financiering van toepassing. De zorgplicht geldt ook voor de precontractuele fase. Indien banken in strijd met de zorgplicht handelen ontstaat in beginsel aansprakelijkheid voor de schade.

De laatste jaren zijn in de jurisprudentie steeds meer uitspraken over de schending van de zorgplicht verschenen en heeft de rechtspraak een grote ontwikkeling doorgemaakt. De normen ten aanzien van de zorgplicht gelden nu ook voor andere dienstverleners zoals assurantietussenpersonen, financieel adviseurs, verzekeraars, notarissen en fiscalisten. Ook deze beroepsbeoefenaren dienen ten opzichte van de klant de zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Dit is de norm waaraan het handelen of nalaten van de bank wordt getoetst.
(Bron: CKC Advocaten, mr. E.A.M. Claassen, datum 01-01-2017)